Αγγλική ορολογία – Θεωρία της Μουσικής

Θεωρία Ι, Αγγλική Ορολογία

Η Θεωρία της μουσικής είναι απαραίτητη για όλους όσους ασχολούνται με τη μουσική, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά. Είναι το κλειδί για την κατανόηση της πρακτικής ενασχόλησης, “σώζει χρόνο” στη μελέτη, αναπτύσσει μια μαθηματική εγκεφαλική λειτουργία με την οποία ότι ακούμε αναλύεται αυτόματα στο μυαλό μας με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί απόλυτα η μουσική ακοή μας, ενώ αποφεύγονται λάθη “άγνοιας”. Βοηθάει στο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σωστά με άλλους μουσικούς ενώ ανοίγει δρόμους σε μια καλύτερη μουσική παιδεία γενικότερα.

Η Θεωρία της μουσικής είναι καλό να συνδυάζεται με σολφέζ, ντικτέ και ακουστικές ασκήσεις ώστε η θεωρητική κατάρτιση να συνδέεται αυτόματα με την πρακτική της.

Είναι απαραίτητο πλέον στην εποχή μας, όχι μόνο να κατέχουμε τη θεωρία της μουσικής αλλά να γνωρίζουμε και την αγγλική ορολογία καθώς πολλές φορές θα τη συναντήσουμε ή θα υποχρεωθούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Η ευρωπαϊκή σημειολογία έχει κερδίσει έδαφος, ειδικά με την αύξηση της χρήσης διαδικτυακής εκμάθησης της μουσικής, αλλά και γιατί η μουσική δεν έχει σύνορα.

Παρακάτω η αγγλική ορολογία της 1η Θεωρίας. Η θεωρία της μουσικής είναι ένα αντικείμενο που δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολύ χρόνο για να τη μάθεις εάν είσαι ενήλικας ή άνω των 16 ετών. Μαθαίνεται άρτια εντός 6 μηνών.

Αγγλική ορολογία:

Νότες, φθόγγοι, φθογγόσημα: notes

Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι : C, D, E, F, G, A, B

Διάστημα: interval

Tόνος: Tone

Ημιτόνιο: Semitone

Φυσικά Ημιτόνια: Natural Semitones

Πεντάγραμμο: Pentagram, Staff

Γραμμές: lines

Διαστήματα ανάμεσα στο πεντάγραμμο: spaces

Kλειδιά: Tremble Clefs, (G clef, F clef, Bass clef e.tc.)

Βοηθητικές γραμμές: Ledger Lines

Χρονική διάρκεια: note value

Χρονικές αξίες: Time Duration

Ολόκληρο: Whole

Μισό: Half

Tέταρτο: quarter

Όγδοο: eighth

Δέκατο έκτο: sixteenth

Παρεστιγμένο: dotted (dotted quarter e.tc.)

Διπλά παρεστιγμένο : double dotted

Σύζευξη διαρκείας: Tie, tied Notes

Παύση: Rest

Mέτρα: barlines (double barlines, final barlines)

Απλά και σύνθετα μέτρα: simple & compound meters

Χρονοδείκτης, κλάσμα στην αρχή του πενταγράμμου: time signature

Ισχυρά και αδύναμα μέρη του μέτρου: downbeats & upbeats (strong and weak beat)

Άρση: anacrusis/pick up measure

Συγκοπή: syncopation

Aπλοί ρυθμοί (με αριθμητή 2, 3, 4: Common time, simple time

Σύνθετοι ρυθμοί (6/8, 9/8/12/8): compound meters

Μεικτοί ρυθμοί (ελληνικοί ρυθμοί 5/8,7/8,8/8 κλπ) : Complex meters

Ένωση ογδόων: beaming


Σημεία επανάληψης: repeat signs

Διπλή δίεση double sharp

Διπλή ύφεση double flat

Τριακοστά δεύτερα thirty- second notes

Εξηκοστά τέταρτα sixty-fourth notes

Μείζονες κλίμακες Major Scales

Τονική ή θεμέλιος tonic, root

Βαθμίδες roman numerals

Υποδεσπόζουσα subdominant

Δεσπόζουσα dominant

Οπλισμός κλίμακας key signature

Διάστημα interval

Μεγάλο major

Μικρό minor

Αυξημένο augmented

Ελαττωμένο diminished

Τρίηχο triplet

συγχορδίες Chords

διαφωνία Dissonance

τρίφωνες συγχορδίες Triads

Ελάσσονες κλίμακες Minor Scales

Αρμονική ελάσσονα Harmonic Minor Scale

Μελωδική ελάσσονα Melodic Minor Scale

Σχετική ελάσσονα Relative Minor Key

Κύριες συγχορδίες Primal Chords

Δευτερεύουσες συγχορδίες Secondary Chords

Αναστροφές inversions